İcra Bürosu

İcra Bürosu:

* Bakanlığımızın lehine sonuçlanan davalarda ilamların icrasını takip etmek ve sonuçlandırmak, muhakemat müdürlükleri aracılığı ile takip edilmesi gerekenleri takip ve koordine etmek, vekalet ücreti ile ilgili olanları ilgili saymanlık hesabına aktarılmasını sağlamak, infaz edilen dosyaların hitam işlemlerini yapmak, gerektiğinde bu dosyalara ilişkin her türlü raporu hazırlamak.

* Bakanlığımız birimlerinden gelen ve herhangi bir ilama bağlı bulunmayan alacak tahsil taleplerini ön değerlendirmeye tabi tutarak sonucuna göre doğrudan icra servisine veya ilgili dava bürosuna yönlendirmek, ilamsız icra takibi yapılmasına karar verilenlerin takip etmek ve sonuçlandırmak, infaz edilen dosyaların hitam işlemlerini yapmak, gerektiğinde bu dosyalara ilişkin her türlü raporu hazırlamak.

* Bakanlığımızın borçlu olduğu icra dosyalarını takip etmek, ilgili birimlerden bilgi ve belgeleri toplayarak itiraz edilmesi gerekenlere süresi içinde itiraz etmek, ödenmesi gerektiği sonucuna varılanları ilgili birimlere yönlendirmek, infaz edilen dosyaların hitam işlemlerini yapmak, gerektiğinde bu dosyalara ilişkin her türlü raporu hazırlamak.

* Bakanlığımıza üçüncü şahıs olarak tebliğ edilen haciz ihbarnamelerini takip etmek ilgili birimlerden bilgi ve belgeleri toplayarak itiraz edilmesi gerekenlere süresi içinde itiraz etmek, ödenmesi gerektiği sonucuna varılanları ilgili birimlere yönlendirmek, infaz edilen dosyaların hitam işlemlerini yapmak, gerektiğinde bu dosyalara ilişkin her türlü raporu hazırlamak.

* İlamlı veya ilamsız icra takiplerinden, haciz ihbarnamelerinden kaynaklanan, itirazın iptali, şikayet, ihalenin feshi, menfi tespit vb. tüm davaları takip ederek sonuçlandırmak, dava dosyalarının kesinleştirme ve hitam işlemlerini tamamlamak ve gerektiğinde bu dosyalara ilişkin her türlü raporu hazırlamak.

* Bakanlığımızın borçlu veya üçüncü şahıs olarak taraf olduğu icra dosyaları nedeniyle yapılan ödemelerde rücu davası açılıp açılmayacağı hususunu talep üzerine veya re’sen ilgili birimlerin de görüşlerini almak suretiyle değerlendirmek ve dava açılması gerekenleri ilgili dava bürosuna veya muhakemat müdürlüklerine yönlendirmek.

* Takibinde hukuki yarar görülmeyen veya herhangi bir nedenle takibinden vazgeçilmesi gereken icra takiplerinde gerekli vazgeçme olurlarını hazırlayarak yetkili makama sunmak ve alınan makam onayına göre gerekli iş ve işlemleri takip etmek.

* Bakanlığımızın alacaklı, borçlu veya üçüncü şahıs olarak taraf olduğu icra dosyaları ile ilgili hukuki görüş taleplerini cevaplandırmak, müzakerelere ve toplantılara katılmak.

* Büronun takip ettiği dosya ve işlemlere ilişkin bilgi bankası oluşturmak ve Genel Müdürlük çalışanlarının istifadesine sunmak.