Yazı İşleri ve Kararlar Bürosu

Şube Müdürlüğü ve Büro sıralı amirlerinin vereceği görevler yanında aşağıdaki görevleri yerine getirir.

* Bakanlığımızın taraf olduğu ve Genel Müdürlüğümüz tarafından takip edilen OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu kararları nedeniyle açılan davalar dışında kalan idari dava dosyalarını davanın açılmasından kesinleşmesine kadar olan tüm aşamalarını ilgili mevzuata göre etkin bir şekilde takip ederek sonuçlandırmak, dava dosyalarının düzenli tutulması ve ilgili evrakın sevkine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, ilgili birimleri zamanında bilgilendirmek, dava dosyalarının kesinleştirme ve hitam işlemlerini tamamlamak ve gerektiğinde bu dosyalara ilişkin her türlü raporu hazırlamak.
* Bakanlığımızın taraf olduğu Dairenin görev alanında kalan idari davalar nedeniyle yapılan ödemelerde rücu davası açılıp açılmayacağı hususunu talep üzerine veya re’sen ilgili birimlerin de görüşlerini almak suretiyle değerlendirmek ve dava açılması gerekenleri yukarıdaki hükümlere göre takip etmek.
* İlk derece mahkemelerinde dava takibinde veya ilk derece mahkeme kararlarına karşı kanun yollarına başvurulmasında hukuki yarar görülmeyen hallerde feragat ve vazgeçme olurlarını hazırlayarak yetkili makama sunmak ve alınan makam onayına göre gerekli iş ve işlemleri takip etmek.
* Bakanlığımızın taraf olduğu Dairenin görev alanında kalan idari dava dosyaları ile ilgili hukuki görüş taleplerini cevaplandırmak, müzakerelere ve toplantılara katılmak, kesinleşen mahkeme kararlarına göre idari veya hukuki düzenleme yapılmasını gerektiren hallerde ilgili birimleri bilgilendirmek.
* Dairenin takip ettiği dava dosyaları ve işlemlere ilişkin ilişkin emsal karar ve bilgi bankası oluşturmak ve Genel Müdürlük çalışanlarının istifadesine sunmak.