Gelen Giden Evrak Bürosu

 Gelen – Giden Evrak Bürosu :

* Genel Müdürlüğün gelen ve giden evrak iş ve işlemlerini yürütmek,

* Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) ile e-Tebligata ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

* Bakanlık dışından gelen evrakların ön incelemede Genel Müdürlük ile ilgili olduğu anlaşılanların tebellüğ ve tesellüm işlemlerini yapmak,

* Bakanlık genel evrak bölümünden ve Bakanlığın diğer birimlerinden gelen fiziki evrakların sayı ve ekleri ile birlikte kontrolünü yaparak Genel Müdürlük ile ilgili olduğu anlaşılanları imza karşılığı teslim almak,

* Bakanlık dışından ve içinden fiziken gelen evrakların elektronik doküman yönetim sistemlerine (DYS, DTS vb.) kaydını ve diğer veri girişlerini doğru ve eksiksiz bir şekilde yapmak, kaydı yapılan ve/veya sistem üzerinden gelen evrakları ilgili bürolara göndermek,

* Yeni açılan dava ya da yeni dosya açmayı gerektiren diğer evraklar için elektronik doküman yönetim sistemlerinden (DYS, DTS vb.) veya bulunmaması halinde manuel olarak konusuna göre yeni dosya numarası vermek, fiziksel yeni dosya açmak ve dosya kapak bilgilerini girerek, barkod etiketini yapıştırmak,

* Evveliyatı bulunan evraklara ilişkin dosyaların arşivden çıkarılmasını teminen listehazırlamak veya DTS üzerinden bu listeyi Arşiv Bürosuna iletmek suretiyle dosyalarını istemek, gelen evrakları dosyaları ile ilişkilendirmek,

* Kaydı ve veri girişleri tamamlanan ve gelen evraklarla ilişkilendirilen dosyaları, havale işlemleri yapılmak üzere sistem üzerinden ve fiziksel olarak ilgili bürolara göndermek veya talep edilmesi halinde doğrudan ilgilisine havale etmek,

* Birimlerce gönderilen suret belgelerde, onaylayanın adı, soyadı ve unvanı ile mühür olup olmadığını incelemek, noksanlık var ise ilgili birimine iade edip eksikliklerin tamamlanmasını sağlamak,

* Sehven gönderildiği anlaşılan evrakları imza karşılığı veya üst yazı ekinde iade etmek, Genel Müdürlüğün görev alanında olmayan, Bakanlığın bağlı, ilgili veya ilişkili diğer birimlerini ya da yargı mercilerini ilgilendirdiği anlaşılan evrakları imza karşılığı veya üst yazı ekinde ilgili yerlere göndermek,

* Giden evrakın kaydını yapmak,

* Sevk edilecek evrakın yazı ekinde belirtilen eklere uygunluğunu hem sayı hem de içerik bakımından incelemek, yetkili imzaların bulunup bulunmadığını tetkik etmek, eksiklikleri tamamlamak veya tamamlattırmak, imzasız ve ekleri noksan evrakın sevkini önlemek için gerekli tedbirleri almak,

* Re’sen veya talep üzerine gelen ve giden toplam evrak sayıları, türlerine, konularına, mercilerine, sonuçlarına vb. farklı kriterlere göre göre dava ve evrak sayıları gibi benzeri hususlarda istatistikî bilgi notları ve raporlar hazırlamak, talep edilen raporlara ilişkin DTS’de geliştirilmesi veya düzeltilmesi gereken hususları Bilgi İşlem Bürosuna iletmek.