Personel ve Eğitim Bürosu

Personel ve Eğitim Bürosu

* Genel Müdürlüğün personel ihtiyacını tespit ederek Genel Müdür onayı ile personel alımı ve/veya görevlendirme taleplerini Bakanlık Personel Genel Müdürlüğüne iletmek,

* Aday memurların adaylık işleri, asli memurluğa geçirilme teklifleri ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

* Göreve başlayan ve görevden ayrılan personel ile ilgili yazışmaların yapılarak ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak,

* Genel Müdürlük kadrolu personelinin özlük, mal bildirimi, sicil fişleri gibi iş ve işlemlerini yürütmek,

* Genel Müdürlükte görevli personelin özlük, izin, rapor ve benzeri iş işlemlerinikadrolarının bulunduğu birimlerle koordineli olarak takip etmek, ilgili birimlerle gerekli yazışmaları yapmak, özlük dosyalarının güncel olması için gerekli tedbirleri almak,

* Adalet Bakanlığı Disiplin Yönetmeliği uyarınca Genel Müdürlük personeli hakkındaki disiplin iş ve işlemlerini yürütmek,

* Genel Müdürlük personeline yönelik olarak gerektiğinde hizmet içi eğitim semineri ve benzeri etkinlikler düzenlemek veya bu amaçla Bakanlık Eğitim Dairesi Başkanlığı, Türkiye Adalet Akademisi veya benzeri eğitim kurumları ile işbirliği yapmak,

* Yıllık izin planlarının ilgili personelin talebi ve Genel Müdürlüğün iş durumuna göre düzenlenmek ve Makamın onayından sonra uygulanmasını sağlamak,

* Genel Müdürlük personeli için birer özlük dosyası açmak, ilgili mevzuatı çerçevesinde personele verilen her türlü izin, sağlık raporu, terfi, intibak, unvan değişikliği ve benzeri kişisel belgelerin personelin dosyasına işlenmesini sağlamak.

* Genel Müdürlük personelinin mesaiye devam durumlarının takibini yapmak, gerektiğinde ilgili çizelgeleri düzenlemek, fazla mesai gibi maaş ve sosyal haklarla ilgili olanları Bütçe ve Mali İşler Bürosuna bildirmek,

* Genel Müdürlük kadrolu personelinin terfilerinin takibi ile zamanında yapılmasını sağlamak,

* Yıllık izin, hastalık izni, görevlendirme ve benzeri durumlarda izinli veya görevli personelin yerine bakacak kimseleri bilgilendirmek,

* Genel Müdürlük personelinin ödül, ceza, kimlik kartı, adalet kart, toplu taşıma kartı, servis, yemek ve benzeri diğer iş ve işlemlerini yürütmek, yaşanan sorunların Bakanlık ilgili birimlerinin desteği ile çözülmesini sağlamak,

* Etik Komisyonu ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,