Bütçe ve Mali İşler Bürosu

Bütçe ve Mali İşler Bürosu:

* Genel Müdürlüğün her yıl mali yıla ait bütçe teklifini Bakanlık Stratejik Planına uygun olarak hazırlamak ve Bakanlık Strateji Başkanlığı ile Maliye ve Hazine Bakanlığınca yapılan görüşmelere katılmak,

* Genel Müdürlüğün her yıl, yıllık kesin hesabını hazırlayarak Bakanlık Strateji Geliştirme Başkanlığına göndermek,

* 6245 Sayılı Harcırah Kanunu uyarınca göreve ilk defa ya da naklen atanan, emekli olan, yer değiştiren personelin sürekli görev yollukları ve yurt içi ve dışında geçici görevle görevlendirilen personelin geçici görev yollukları ile ilgili her türlü iş ve işlemleri yürütmek,

* Genel Müdürlüğe gelen mali konularla ilgili yazıları incelemek ve gerekli işlemleri yapmak, gerektiğinden bütçe kalemleri arasında aktarmalar yapılmasını istemek, bütçe, tahakkuk ve ödemelerle ilgili işleri yürütmek,

* Genel Müdürlük personelinin maaş, ödül ödenekleri, emekli kesenekleri ve benzeri konular ile ilgili iş ve işlemlerini yürütmek,

* Genel Müdürlük tarafından ilgili mevzuat gereği satın alınan mal ve hizmet bedellerini ödemek,

* Dava ve icra dosyalarına ilişkin yargılama giderleri ile bir hizmet tertibiyle ilişkilendirilemeyen ilâma bağlı borçların ödemesini yapmak,

* 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun müstakil harcama birimleri için belirlediği görevleri yerine getirmek,

* Genel Müdürlük adına açılacak avanslar ile ilgili işlemlerin yapılmasını sağlamak, açılan avanslar ile ilgili yapılan işleri kontrol etmek ve alınan avansın zamanında kapatılmasını sağlamak,

* Bakanlığın taraf olduğu ve Genel Müdürlük tarafından takip edilen dava ve icra takipleri dolayısıyla gereken yargı giderlerinin ödenmesi için gerekli avansı zamanında çekmek, Bütçe ve Mali İşler bürosuna süresinde iletilmiş olmak kaydı ile zamanında yatırmak, çekilen avansı ay sonunda kapatmak, açma ve kapatma ile ilgili belge ve makbuzları bir dosyada saklamak ve avansı güvenilir bir yerde muhafaza etmek,

* Yargı mercileri, tahkim kurulları, hakem heyetleri, icra müdürlükleri tarafından iadesine karar verilen ve ilgili daire ya da büro tarafından iade yazışma ve işlemleri yapılan yargılama giderlerinin tahsil ederek hazineye yatırmak, Genel Müdürlük dosyasına iade evrakının bir örneğini takmak,

* İlgili daireler tarafından takip ve tahsili yapılarak emanet hesabına alınan ve hangi tahsilatın hangi avukatlara ait olduğunu gösterecek şekilde ödemeye esas bilgi ve belgeleri gönderilen vekalet ücretlerinin 08.07.2012 Tarih ve 28347 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vekalet Ücretlerinin Dağıtımına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında dağıtım iş ve işlemlerini yürütmek,