İdari İşler Bürosu

İdari İşler Bürosu :

* Genel Müdürlük personelini ilgilendiren genelge ve duyuruları elektronik sistemlerle ve/veya yazılı olarak imza karşılığı duyurmak,

* Bakanlık ve/veya Genel Müdürlükte nöbet uygulaması olması halinde nöbet çizelgelerini düzenlemek,

* Genel Müdürlüğün kullanımına tahsis edilen alanlarla ilgili tefrişat, bakım, onarım ve temizlik hizmetlerinin, Bakanlık ilgili destek birimleri ile birlikte yerine getirilmesini sağlamak, ortak kullanım alanlarından Genel Müdürlüğü ilgilendiren alanların bakım, onarım ve temizlik hizmetlerinin denetimini yapmak ve Bakanlık ilgili birimleri tarafından yapılmasını sağlamak,

* UYAP, (DYS, DTS, Kurum Portal vb.) personel yetkilendirmelerini ve iptal işlemlerini yürütmek,

* Genel Müdürlük bünyesinde bulunan fotokopi, faks, yazıcı, telefon gibi elektronik cihazlar ile mobilya, koltuk ve benzeri eşyaların bakım ve onarım işlerini yaptırmak,

* Kütüphaneye kitap temini, kitapların kayda alınması ve diğer kütüphane hizmetlerini yürütmek,

* Genel Müdürlük birimlerinin doğrudan görev alanına girmeyen ancak Bakanlık adına Genel Müdürlüğümüze gönderilen yazı ve dilekçelerin takibini yapmak,

* Bakanlığımızın taraf olmadığı dava ve konularda üçüncü şahıs olarak gelen müzekkere ve yazıların cevaplarını ilgili birimlerden bilgi ve belge temin ederek veya doğrudan ilgili birime yönlendirmek suretiyle cevabi yazının hazırlanması ve gönderilmesini koordine etmek,

* Fiziki ve elektronik koruyucu güvenlik, iş sağlığı ve güvenliği, kontrollü evrak, sivil savunma ile ilgili iş ve işlemleri Bakanlık ilgili birimleri ile işbirliği içinde yürütmek,

* Nitelikli Kod, Standart Dosya Planı, Kamu Hizmet Envanteri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

* İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığının görev alanıyla ilgili konularda stratejik planlar, faaliyet raporları, istatistiki bilgiler, brifing ve benzeri işlere ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

* İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığının görev alanıyla ilgili konularda Kamu Denetçiliği Kurumundan gelen tavsiye kararları ve talepler ile TBMM’den gelen soru önergeleri veya benzeri nitelikteki dilekçe ve taleplerle ilgili işleri yürütmek,

* Kişisel Verileri Koruma Kanunu ile ilgili işleri yürütmek,

* Genel Müdürlükte görevli firma çalışanlarının mesailerini takip etmek, izin talepleri hakkında bağlı olduğu şirkete uygun görüş bildirmek, görev alanlarına ilişkin denetimleri yapmak, gerektiğinde rapor etmek,

* Denetimli Serbestlik Müdürlüklerinden gönderilen hükümlülerin devam durumlarını takip etmek, talep halinde veya re’sen bağlı olduğu Denetimli Serbestlik Müdürlüklerine rapor etmek.

* Çay ocaklarının ve burada görevli personelin denetimini yapmak, çay, kahve ve benzeri servis hizmetlerinin hijyen ve sağlık şartlarına uygun, düzenli bir şekilde sunulması için gerekli tedbirleri almak,

* Genel Müdürlük personelinin araç ve ulaşım taleplerini koordine etmek, Bakanlık Destek Hizmetleri Başkanlığı tarafından araç tahsisi yapılmasını sağlamak,

* Genel Müdürlük tarafından yapılacak organizasyonlarda verilecek görevleri yerine getirmek,