Görevler

YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Genel Müdürlüğümüzün görev, yetki ve sorumlulukları esas itibarıyla Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkındaki 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 46/A maddesinde,02.11.2011 Tarih ve 28103 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri Ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye atıf yapmak suretiyle düzenlenmiştir. Diğer taraftan 6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ile Genel Müdürlüğümüze verilen görevleri de dikkate aldığımızda temel görevlerimizibeş ana başlık altında toplamak mümkündür.

Birincisi; Muhakemeta yönelik görevlerimiz ki bu Bakanlığımızın taraf olduğu adli ve idari davalarda, iç ve dış tahkim yargılamasında, icra işlemlerinde ve yargıya intikal eden diğer her türlü hukuki uyuşmazlıklarda Bakanlığımızı temsil ederek dava ve icra işlemlerini vekil sıfatı ile takip etmek olup bu başlıktaki görevimiz iş yükümüzün en ağırlıklı yönünü teşkil etmektedir.

İkinci olarak; hukuk danışmanlığı kapsamında önemli görevlerimiz bulunmaktadırBunlar; Bakanlığımızın tarafı olduğu her türlü sözleşme ve şartname taslaklarını, üçüncü kişiler ile Bakanlığımız arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin işleri ve diğer birimlerimiz tarafından sorulacak konuları inceleyip hukuki mütalaa bildirmek, önleyici hukuki tedbirlerini almak, uyuşmazlıkların sulh yoluyla çözümü konusunda mütalaa vermek ve Bakanlığımızın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmalarını temin etmek amacıyla gerekli hukuki teklifleri hazırlamak şeklinde düzenlenmiştir.

Üçüncüsü; Hukuki Uyuşmazlık Değerlendirme Komisyonunu üyeliği ve sekretarya hizmetlerini yürütme görevimizdir ki idarelerin, herhangi bir sözleşmeye dayanıp dayanmadığına, yargıya intikal edip etmediğine bakılmaksızın gerçek veya tüzel kişilerle aralarında çıkan her türlü hukuki uyuşmazlığın sulh yoluyla halline, her türlü dava açılmasından veya icra takibine başlanılmasından, bunlardan yargı veya icra mercilerine intikal etmiş olanların takiplerinden veya verilen kararlara karşı karar düzeltme yoluna gidilmesi dışındaki kanun yollarına gidilmesinden vazgeçmeye, davaları kabule, ceza uyuşmazlıklarında şikayetten vazgeçmeye veya uzlaşmaya, davadan feragat etmeye, sözleşmede belirtilmeyen sebeplerle sözleşmelerin değiştirilmesinde veya sona erdirilmesinde maddi ve hukuki sebeplerle kamu menfaati görülmesi halinde, buna dair onay veya anlaşmaları imzalamaya belli bir tutara kadar olanlar için sadece Genel Müdürlüğümüz hukuki görüş verebilirken belli bir tutarı aşanlar için Hukuki Uyuşmazlık Değerlendirme Komisyonu hukuki görüş vermeye yetkilidir. İşte bu Komisyonda Genel Müdürlüğümüz bir taraftan bir üye ile temsil edilirken diğer taraftan da sekretarya hizmetlerini yürütmektedir.

Dördüncü olarak Arabuluculuk Komisyonunu üyeliği ve sekretarya hizmetlerini yürütme görevimiz bulunmaktadır. 6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu uyarınca arabuluculuk görüşmelerinde Bakanlığımızı temsilen oluşturulan Arabuluculuk Komisyonunda Genel Müdürlüğümüz bir üye ile temsil edilmekte ve yine Komisyonun sekretarya hizmetlerini yürütmektedir.

Beşinci ve son olarak sayabileceğimiz görevimiz ise Bakanlık Makamı tarafından tevdi edilecek diğer görevler ki bu görevimiz kamuoyundaki hukuk gündemine veya Bakanlığımızın gündemindeki konulara, Politika Belgelerine, Yıllık Çalışma Plan ve Programına, Yargı Reformu Strateji Belgesi gibi temel belgelere göre sürekli değişkenlik arz eden dinamik bir görevdir.
Genel Müdürlüğümüz bu görevlerini; Adli Dava Dairesi, İdari Dava Dairesi, Adli İşler Dairesi, İdari ve Mali İşler Dairesi ile bu Dairelere bağlı olarak hizmet veren şube müdürlükleri ve bürolar aracılığı ile yerine getirmektedir.