Hukuki Görüş Bürosu

Hukuki Görüş Bürosu:

* Bakanlığımızım birimleri tarafından Genel Müdürlüğümüzden talep edilen hukuki görüşün Genel Müdürlük avukatları tarafından takip edilen bir dava/icra/arabuluculuk dosyasına ilişkin olması halinde ilgili dosyadan cevaplandırılmak üzere dosyasına kaydederek ilgili avukatına havale etmek,

* Herhangi bir dosya ile ilgili olmayan hukuki görüş talepleri için bu dosya türünden bir sayı vererek yeni dosya açmak ve ilgili Tetkik Hakimine veya Avukata havale etmek,

* Talep eden merkez birimlerinin hukuki görüş talepleri öncelikle;

 • Hukuki görüş talep yazısına, konuyla ilgili bilgi ve belgeler eklenmiş olup olmaması,

 • İlgili merkez birimince hukuki görüş talep yazısında tereddüt edilen hususların nedenleri ve konuya ilişkin mevzuat hükümleri ve birim görüşlerinin açıkça belirtilmiş olup olmaması,

 • Daha önce hukuki görüş bildirilen bir konuda mevzuatta herhangi bir değişiklik ya da tekrar hukuki görüş istemeyi haklı kılan yeni bir sebep olmadığı halde yeniden hukuki görüş istenmiş olup olmaması,

 • Hukuki görüş istenen konunun talep eden birimin kendi uzmanlık alanı ile ilgili olup olmaması,

 • Talebin hukuki görüş istenmemesi gereken bütçe uygulamaları, denetim, teftiş, personel özlük hakları ve diğer teknik konular ile bir mahkeme kararının uygulamasına ilişkin konularda olup olmaması,

yönlerinden ön incelemeye tabi tutmak, eksiklikleri talep eden birimden talep etmek, uygun olmayan talepleri esasa girmeksizin iade etmek,

* Genel Müdürlüğün önceki görüşünden vazgeçilmesini gerektiren hukuki bir neden yoksa önceki hukuki görüş doğrultusunda konunun çözümlenebileceği bildirilmek suretiyle cevap vermek,

* Süreli olanlar hariç olmak üzere en geç otuz içinde talep eden birime hukuki görüşü göndermek,

* İlgili Tetkik Hakimi veya Avukatınca otuz günlük sürenin bitiminden en az bir hafta önce hukuki görüşü hazırlamak ve sırasıyla Daire Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısına sunmak, otuz günlük süre içerisinde hukuki görüş hazırlanmasının mümkün olmaması durumunda ilgili Daire Başkanından ek süre istemek,

* İlgili Tetkik Hakimi veya Avukatınca aşağıdaki esaslar çerçevesinde hukuki görüş hazırlamak;

 • Hukuki görüşlerde, öncelikle görüş sorulmasına esas teşkil eden hususlar özetlenir, ilgili merkez birimince hangi hususta tereddüde düşülerek görüş sorulduğu belirtilerek ilgili mevzuat hükümlerine değinilir ve yorumlanır.

 • Görüş sorulmasına esas teşkil eden maddi hususlar ve ilgili mevzuat hükümleri arasındaki bağlantı veya sebep-sonuç ilişkisi irdelenir.

 • Aynı konuda hukuki görüş verilip verilmediği ve benzer konularla ilgili olarak mahkemelerce verilen ve yerleşik hale gelmiş yargı kararları imkânlar dâhilinde araştırılır, maddi ve hukuki hususlar değerlendirilerek hukuki görüş oluşturulur.

 • Gerek görülmesi halinde diğer Daire Başkanları, Tetkik Hakimleri, Avukatlar ile konu müzakere edilerek tereddüt edilen hususlar açıklığa kavuşturulur.

 • Hukuki görüşlerde, görüş isteyen birim nezdinde “talimat olarak” algılanabilecek ifadelere yer verilmez.

 • Genel Müdürlük tarafından verilen görüşlerin istişarî nitelikte olduğu, uygulayıcı birimi bağlayıcı nitelikte olmadığı, bu görüşler çerçevesinde değerlendirme yapma ve karar verme yetkisinin ilgili uygulayıcı birime ait olduğu belirtilir.

* Gizlilik esaslarına riayet edilmesi şartıyla ve gizli bilgiler ile kişisel verilerin çıkarılması kaydıyla Genel Müdür tarafından uygun görülen hukuki görüş yazılarını yayımlamak,

* Bakanlık işlemleri hakkında idari ve hukuki düzenleme yapılması gerektiğinin değerlendirilmesi halinde, rapor hazırlanmasını sağlamak ve hazırlanan raporu Genel Müdüre sunmak.