Satınalma ve Ayniyat Bürosu

Satınalma ve Ayniyat Bürosu:

* 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca Genel Müdürlüğün mal ve hizmet satın alma iş ve işlemlerini yürütmek,

* Genel Müdürlüğün kırtasiye, dosya, basılı evrak gibi sarf malzemeleri ile demirbaş araç gereç ve benzeri ihtiyaçlarını ilgili mevzuata göre temin etmek ve personele kayıtlı olarak dağıtmak,

* Satın alınan mal ve hizmetlerin kontrol ve muayenesini yaparak teslim almak, mal giriş kaydını yaparak demirbaş kaydını oluşturmak,

* Demirbaş listesini güncel olarak tutmak, yeni alınan taşınırları kayda almak, kullanım ömrü sona erenleri listeden düşmek,

* Demirbaş niteliğindeki taşınırların personele verilmesinde ve geri alınmasında teslim-tesellüm kayıtlarını tutmak.